تصویر ثابت

سهند دانلود

سهنددانلود♦♦♦www.sahanddl.ir

در همه ی مرورگرهای وب ،که عمدتا در میان کاربران اینترنتی استفاده می شود،میانبر های مشترک و رایجی وجود دارد،که بهتر است آنها را بدانید.اگر شما از مرورگر های Mozilla Firefox،Google Chrome،Internet Explorer،Apple Safariیا operaاستفاده می کنید،این کلید های میانبر روی این مرورگر ها کار خواهند کرد.در هر مرورگر دیگری بیشتر این میانبر ها کارساز هستند.


مرورگر ها کلید های میانبر خاصی دارند.اما یادگیری آنهایی که بین اکثر مرورگر ها مشترک، و رایج هستبه شما کمک می کند، تا به خوبی از دو مرورگر متفاوت استفاده کنید.و تفاوت در ظاهر هر مرورگر موجب گرفتن وقت شما و سردرگمی نشود.این لیست همچنان شامل برخی از حرکت های موس هم می شوند.

Tab ها یا برگه ها:

Ctrl+1-8:رجوع به برگه ای که موقعیت آن، در گوشه ی سمت راست می باشد.

Ctrl+9:رجوع به آخرین برگه ی مرورگر.
 
Ctrl+Tab:منتقل شدن به صفحه ی بعدی(از راست به چپ)به عبارت دیگر  tabدر سمت راست :Ctrl+Page Up همچنین کار می کند،اما نه در internet explorer)

Ctrl+Shift+Tab:انتقال به برگه ی قبلی.به عبارت دیگر،برگه در سمت چپ(Ctrl+Page Down:همچنین کار می کند اما نه در(internet explorer

Ctrl+W, Ctrl+F4:بستن پنجره ای که در حال حاضر در آن هستید.

Ctrl+Shift+T:باز کردن دوباره ی پنجره ی بسته شده ی قبلی.
 
Ctrl+T:باز کردن یک برگه ی جدید.

Ctrl+N:باز کردن پنجره ی جدید در مرورگر.

Alt+F4:بستن پنجره ای که در حال حاضردر آن هستیم.(در همه ی مرورگر ها کار می کند)

حرکت های موس برای برگه ها:

کلید میانه را به هنگام قرار گرفتن روی یک برگه فشار دهید.با این کارآن تب بسته می شود. 

کلید وسط موسCtrl+Left Click,:با انجام این اعمال بر روی یک لینک آنرا در یک تب جدید باز کنید.

Shift+ چپ کلیک:باز کردن لینک ها در پنجره ی جدید.

Ctrl+Shift+چپ کلیک:با این کارلینک انتخاب شده را در تب جدید باز می کنید، و همچنین وارد آن می شوید.

نزدیک و دور کردن(زوم کردن):

Ctrl+(+)یاCtrl+چرخاندن کلید وسط به بالا:زوم کردن و نزدیک شدن به مطالب.

Ctrl+(+)Ctrl+چرخاندن کلید وسط به پایین:دور شدن و کوچک کردن صفحه.

Ctrl+0:برگشتن به حالت اصلی و اتوماتیک زوم.

F11:تغییر حالت به فول اسکرین(تمام صفحه).

پیمایش:

Spaceیا page down:پیمایش به سمت پایین قالب صفحه.

Shift+SpaceیاPage Up:پیمایش به سمت بالای قالب صفحه.

Home:بازگشتن به بالای صفحه.

End:پایین صفحه.

کلید میانه:این کلید را فشار داده و نگه دارید.سپس به هر سمتی که می خواهید انتقال دهید،بکشید.
 
واسط های کاربری:

Alt+Left Arrowیا Backspace:برگشتن.

Alt+Right Arrowیا Shift+Backspace:حرکت به صفحه ی جلویی.

F5:لود کردن دوباره.

Ctrl+F5:لود کردن دوباره ی صفحه،و دانلود دوباره ی آن.

Escape:متوقف شدن.

Alt+Home:باز کردن صفحه ی خانه.
 
نوار آدرس:

Ctrl+Lیا Alt+Dیا F6:تمرکز روی منوی آدرس، برای آماده شدن ورود آدرس.

Ctrl+Enter :برای وقتی که سایت مورد نظر را در منوی آدرس وارد می کنیم،با این کار(.com)به آن آدرس نوشته شده اضافه می شود.

Alt+Enter:برای باز کردن آدرسی که در یک تب مشخص وارد کرده اید، در یک تب جدید این کلید ها را بفشارید.

جستجو:

Ctrl+Kیا Ctrl+E:منتقل شدن به منوی آدرس برای ورود آدرس جدید.(Ctrl+kدر IE کار نمی کند، ولی Ctrl+Eکار می کند).

Alt+Enter:جستجو کردن از جعبه ی جستجو در صفحه ی جدید.

Ctrl+Fیا F3:باز کردن جعبه ی جستجو در صفحه ای که در آن قرار دارید،برای جستجو کردن.

Ctrl+Gیا F3:جعبه ی جستجو در صفحه.

Ctrl+Shift+Gیا Shift+F3:جستجو در مطالب قبلی.

تاریخ سرچ و نشانه ها:

Ctrl+H:باز کردن تاریخ جستجو.

Ctrl+J :باز کردن تاریخ دانلود ها.

Ctrl+D:نشانه گذاری و نام گذاری سایت فعلی.

Ctrl+Shift+Del:باز کردن صفحه ی حذف سابقه ی مرورگر.
 
 توابع دیگر:

Ctrl+P :پرینت گرفتن از صفحه ی فعلی.

Ctrl+S:ذخیره کردن صفحه ی فعلی در کامپیوتر.

Ctrl+O:بازکردن یک فایل از کامپیوتر.

Ctrl+U:باز کردن source codeصفحه ی فعلی.(در IEامکان پذیر نیست).

F12:باز کردن ابزار های برنامه نویسی.

--------------------------------

منبع : سهنددانلود

درصورت کپی حرام بوده و ما هیچگونه رضایتی نداریم

 

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها